Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het pensioenfonds heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen, dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij het pensioenfonds geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Het pensioenfonds staat er niet voor in, dat de informatie op de internetsite altijd geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Het pensioenfonds wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties ten gevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite.
Het pensioenfonds is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright

Het pensioenfonds geeft hierbij toestemming om kopieën van de inhoud van deze internetsite te reproduceren voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik van deze internetsite houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht, of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal, dat voor deze internetsite is gebruikt. Het pensioenfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden.

Digitale nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van informatie uit de nieuwsbrief is toegestaan mits de nieuwsbrief als bron wordt vermeld/c.q. een verwijzing naar de nieuwsbrief is opgenomen. Het pensioenfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overnemen of bewerken van de gegevens.  

Privacy statement

Persoonsgegevens worden door het pensioenfonds verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien over relevante pensioenzaken, het afwikkelen van overeenkomsten en het voldoen aan wettelijke bepalingen.