Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ons fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Zij beoordelen het beleid van het bestuur en kijken naar de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Ook beoordelen ze of het bestuur rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan over een aantal onderwerpen adviesrecht. De taken, rechten en verplichtingen van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de statuten van het fonds en verder uitgewerkt in een reglement. Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan een oordeel over het bestuur. Dit staat in het jaarverslag 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden: 2 namens de werknemers, 1 namens de gepensioneerden en 1 namens de werkgevers  

Leden van het verantwoordingsorgaan 

Naam  Namens 

Chantal Bulten

werkgevers 

Peter Niemantsverdriet 

pensioengerechtigden

Paul Traas

werknemers

Camiel Verweij 

werknemers